فرم استخدام شرکت داده کاوان امیرکبیر

amirkabir data miners logo | لوگوی داده کاوان امیرکبیر

برنامه نویسی وب (سرور)

C#

ASP.NET MVC

ASP.NET WebApi

EF

Unit Test

برنامه نویسی وب (کلاینت)

Java Script

Jquery

SPA

Angular-JS

Elmah

پایگاه داده

SQLServer

MYSQL

TSQL

Design

Administration

Bussiness Inteligence

طراحی وب

HTML

CSS

HTML 5

CSS 3

SASS or LESS

Fundation or Bootstrap

WebGL

UX Design

Photoshop

Illustrator

برنامه نویسی موبایل

JAVA

Android SDK

Eclipse

ADT

Objective-C

IOS SDK

XCode

Testing

Copyright © 2015 ADM CO. All rights reserved.

amirkabir data miners logo | لوگوی داده کاوان امیرکبیر